Business Inspiration | Del 8 – Frigör kraften med värdebaserat ledarskap
1177
post-template-default,single,single-post,postid-1177,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

03 jul Del 8 – Frigör kraften med värdebaserat ledarskap

Här kommer åttonde delen i vår utbildningsserie om värdebaserat ledarskap baserad på vår bok Frigör kraften med värdebaserat ledarskap. På vår hemsida kan du beställa boken.

Skapa levande strategier

Första steget är att bestämma sig för vad ni kan och vill vara bäst på, ert strategiska fokus. De amerikanska managementkonsulterna Michael Treacy och Fred Wiersema tog under 90-talet fram en modell som beskriver tre grundläggande strategier som skapar både kundnytta och en tydlig konkurrensfördel:

Kostnadseffektivitet: Om man väljer denna strategi gäller det att kunna erbjuda en tillräckligt bra produkt och en tillfredsställande kundservice till ett lågt pris. Som företag måste man vara kostnadseffektiv. Det gäller att strömlinjeforma affärsprocesserna och utnyttja alla de skalfördelar som finns.

Produktledarskap: Företag som går denna väg vinner kunder och marknadsandelar genom att vara först med nya produkter och ha en innovativ design. De har ett starkt varumärke och satsar sina resurser på produktutveckling och ”time to market”.

Kundfokus: Med denna strategi är man lyhörd för kundens behov och förmår erbjuda en överlägsen kundupplevelse. Konkurrensfördelarna är kundnärhet, service, skräddarsydda produkter och tjänster som överträffar köparens förväntningar.                           

För att vara framgångsrika måste ni bestämma er för vilken av dessa strategier ni vill vara bäst på. De två övriga kommer att bli lidande. Det går helt enkelt inte att vara bäst på allt, utan ni måste välja. Eller kanske rättare sagt våga välja, stå för ert val och tydliggöra det. De övriga två strategierna måste givetvis uppfylla en viss nivå och vara så bra att kunderna är nöjda.

Exempel på företag som har valt kostnadseffektivitet är Ryanair och Tele2. De är bäst på att erbjuda produkter och tjänster till låga priser genom att vara kostnadseffektiva. De försöker inte ens konkurrera med kvalitet eller god service. Däremot erbjuder de en tillräckligt bra tjänst till sin målgrupp. 

Apple är ett företag som har valt en helt annan strategi. De fokuserar på produktledarskap för att vinna marknadsandelar. Deras produkter har en innovativ och unik design och de konkurrerar om att vara först ut på marknaden med nya produkter. Deras varumärke är starkt och väl känt över hela världen.

Inom svensk industri har man i takt med den ökade konkurrensen från lågprisländer ändrat det strategiska fokuset och gått från produktledarskap till kundfokus. Tidigare satsade industriföretagen på produkter med bra prestanda och kvalitet och lade mycket energi på att ta fram nya innovationer. Idag säljer många företag kundunika lösningar med en ökad kundnytta och ett tydligt mervärde.

När ni väl har valt ert strategiska fokus behöver det konkretiseras ytterligare. Det gör ni genom att utifrån det strategiska fokuset bestämma strategierna för de fyra dimensionerna; kunderna, erbjudandet, medarbetarna och affärsprocesserna. Strategierna ska beskriva vad som är kritiskt och viktigt att uppnå inom varje område.

De bör vara enkelt formulerade och lättförståeliga. Distinkta, men inte alltför begränsande. Och kunna hålla över tiden. De ska vägleda medarbetarna i hur de ska agera och vad de bör fokusera på.

Strategierna ska utgå från syftet och visionen. Och spegla ert strategiska fokus. Frågor att besvara är:

Kunder

 • Vilken eller vilka är era målgrupper?
 • Hur vill ni uppfattas av kunderna?

Erbjudande

 • Vilken är den största kundnyttan med era produkter och tjänster?
 • Vad är unikt med ert erbjudande?
 • Vad gör ni bättre än konkurrenterna?
 • Vill ni leda eller följa utvecklingen?

Medarbetare

 • Vilka kvaliteter och kompetenser värdesätter ni hos medarbetarna?
 • Hur ska ni attrahera och utveckla dem?
 • Hur ska ni se till att de trivs, är engagerade och förmår prestera optimalt?

Affärsprocesser

 • Vad är unikt med er affärsmodell?
 • Vilka affärsprocesser är kritiska för er framgång?
 • Vad ska ni vara bäst på?
 • Hur säkerställer ni lärande och en kontinuerlig utveckling?

För att tydliggöra er strategi är det sedan dags att ta fram en målbild. Och bestämma hur ni ska ta er dit. Ett lagom tidsperspektiv är 3-5 år. Det måste vara tillräckligt långt så att ni hinner genomföra och få effekt av de mer långsiktiga åtgärderna, och samtidigt vara tillräckligt kort för att målbilden ska kännas relevant med tanke på de kontinuerliga förändringar som sker hela tiden. För varje planeringscykel ska följande aktiviteter utföras:

 1. Definiera en tydlig målbild med strategiska mål
 2. Kartlägga nuläget
 3. Ta fram en strategisk plan
 4. Genomföra den strategiska planen i prioriteringsordning
 5. Kontinuerlig uppföljning

Att lyckas implementera strategierna i den dagliga verksamheten är en avgörande framgångsfaktor. Om ni lyckas ligger ni i framkant. Studier visar att endast 16 % av alla företag följer sina framtagna planer.

Problemet är att många företag saknar ett strukturerat sätt att bryta ner och införliva strategierna i verksamheten. Med hjälp av ett processorienterat angreppssätt är det möjligt att implementera strategierna, bryta ner målen och tydliggöra roller och ansvar, utifrån ett helhetsperspektiv. Tack vare detta strukturerade arbete effektiviserar ni arbetsflödena och ser till att alla vet vad de ska göra för att bidra till de strategiska målen på bästa möjliga sätt.

Utöver det har ett processorienterat angreppssätt följande fördelar:

 • Ger en enkel och överskådlig bild av hela verksamheten
 • Beskriver de värdeskapande flödena utifrån ett kundperspektiv
 • Underlättar förbättrings- och utvecklingsarbetet

Under designen av affärsprocesserna bryts målbilden och strategierna ner på en allt lägre och mer detaljerad nivå.  De strategiska målen görs om till relevanta processmål och varje process får strategiska riktlinjer som är hämtade och nedbrutna från det strategiska ramverket.

Länken mellan ert strategiska ramverk och den dagliga verksamheten är de strategiska riktlinjerna. Affärsprocesserna designas utifrån dessa riktlinjer och på så sätt implementeras strategin i den dagliga verksamheten.

Därför är det viktigt att lägga tid på att definiera de strategiska riktlinjerna. Så att era unika styrkor och konkurrensfördelar verkligen genomsyrar allt arbete som görs. Se till att designa processerna så att ni verkligen kommer till er rätt på det sätt som ni tror är mest framgångsrikt. Kopplingen mellan det strategiska ramverket och det dagliga arbetet saknas i många företag och det är ett av skälen till att strategierna inte realiseras.

I nästa del av utbildningsserien ska du få lära dig mer om hur du kan tydliggöra och förankra relevanta mål.