Business Inspiration | Del 5 – Frigör kraften med värdebaserat ledarskap
1154
post-template-default,single,single-post,postid-1154,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

07 apr Del 5 – Frigör kraften med värdebaserat ledarskap

Här kommer femte delen i vår utbildningsserie om värdebaserat ledarskap baserad på vår bok Frigör kraften med värdebaserat ledarskap. På vår hemsida kan du beställa boken.

Fatta kloka beslut som alla står bakom

All kraft är riktad åt samma håll när alla strävar efter gemensamma mål och följer tagna beslut. När alla dessutom drivs av egna inre drivkrafter. Av sin egen lust och vilja blir resultaten enastående. Få företag har ett sådant beslutsklimat. Ofta råder oklarheter, stridigheter och en rad medarbetare har gett upp på vägen.

Patrick Lencioni, en amerikansk managementkonsult, beskriver i sin bok, The five dysfunctions of a team, de fem faktorerna som måste vara på plats för att en grupp ska kunna fungera och fatta beslut som alla står bakom.

  1. Tillit
  2. Effektiv konflikthantering
  3. Tydlig beslutsstruktur
  4. Feedback kultur
  5. Målfokus

Det krävs en öppen och tillitsfull atmosfär där alla får och vågar uttrycka sina åsikter. Trygghet nås när man känner varandra och visar respekt och acceptans för var och en. Gemensamma värderingar och normer som gynnar öppenhet är ett måste. Många ledare lever fortfarande i tron att så länge något inte uttrycks är det inte ett problem. Det är helt fel. Allt som inte sägs ligger i vägen. Och leder till missnöjda och uppgivna medarbetare som till slut blir aktiva motarbetare.

När tilliten finns måste den vårdas. Den tar tid att bygga upp och raseras i en handvändning. Diskussionerna ska hållas till sakfrågorna. Se till att ta bort idéer, ståndpunkter och inlägg från enskilda personer. Allt som kommer fram ska förstås av alla. Och en idé kan utvecklas av andra än den som först uttalade den. Innan ett beslut fattas är det viktigt att alla blir hörda och får säga sitt. Och att ni fångar upp den klokskap som finns i organisationen. För att lyckas med det måste ni tydliggöra vem eller vilka som fattar vilket beslut, hur man gör sin röst hörd i beslutsforumet och hur beslutsunderlaget ska se ut.

När alla åsikter har ventilerats och all tillgänglig fakta finns på bordet är det dags att fatta ett beslut. En del oenigheter reder ni snabbt ut, andra kräver mer tid och så finns det en del riktigt svåra frågeställningar. Oavsett måste ni våga bestämma er. Annars tappar ni fart. Blir kraftlösa och konkurrenterna springer lätt förbi.

Beslut kan fattas på skilda sätt. Kanske är det ledaren som fäller varje avgörande. Andra sätt är att låta majoriteten bestämma eller så får några få utvalda personer till slut enas i frågan. Koncensus är ofta svårt att uppnå. Och oavsett tar det lång tid. Eftersom alla måste bli helt eniga får en enda person så stor makt att han eller hon kan fördröja ett beslut helt i onödan. Det viktiga är att ni är överens om hur de olika besluten fattas och av vem. Det måste tydliggöras innan ni har en brännhet fråga på bordet.

Ett beslut ska tas i rätt tid. Är ni för snabba blir det fel för ofta och är ni för långsamma kommer ni ingenstans. Tänk på att ni aldrig kan ha alla svar på hand innan ni bestämmer er. Att välja innebär att man tappar fotfästet för en stund. 

Varje taget beslut ska vara klart och tydligt. Alla ska förstå vad som är bestämt och varför. Begripa vad som gäller så att man kan agera därefter och föra informationen vidare till andra berörda parter.

Det låter enklare än vad det är. Efter ett beslutsmöte råder ofta stor förvirring. Mötesdeltagarna har olika syn på vad som sades och vad som bestämdes. Du har säkert varit mitt i förvirringen och känt behov av att ringa en kollega och stämma av. Ha ett extra möte för att klargöra vad ni egentligen enades om. Och en del bryr sig inte. De gör ändå som de själva vill. Och kommer också ofta undan med det.

När nya förutsättningar dyker upp eller när ni senare får mer information går det givetvis att välja om. Gå i motsatt riktning om det verkar mer lovande. Det finns inga felaktiga beslut. Utan det som är bestämt gäller till dess att ni fattar ett nytt beslut. Det är kraftfullt att kunna väja om. Svänga och parera i den föränderliga värld vi lever i.

Om ni letar efter syndabockar kommer ingen att våga fatta beslut av rädsla för att bli uthängd vid ett senare tillfälle. Så istället för att leta fel och söka efter syndabockar bör ni fokusera på att lösa de problem och svårigheter som dyker upp. Lära av era misstag, och ha fokus på framtiden och de möjligheter som finns där.

När beslutet väl är fattat ska det som är bestämt kommuniceras ut i organisationen. Och för att väcka ett engagemang är det viktigt att klargöra på vilka grunder som beslutet är taget. När man får svar på frågan ”Varför?” är det alltid lättare att ställa sig bakom ett taget beslut.

Det går aldrig att informera tillräckligt mycket. Använd tillgängliga kanaler som till exempel Intranet, nyhetsbrev och möten. Önskan efter mer information är utbredd. Samtidigt har ingen tid att läsa mejl och protokoll eller att uppdatera sig på nätet. Så visst är det en utmaning att nå ut med informationen. Men om ni har tydliga strukturer och riktlinjer för vilka forum som tar vilket beslut, hur man kan påverka och ge input till beslutsunderlagen och sedan också hitta information om tagna beslut blir det enklare.

För att säkerställa att alla sedan också följer det tagna beslutet krävs det att ni ställer varandra till svars. Att det är accepterat, tillåtet och en del av kulturen. De som inte levererar i tid, går sina egna vägar eller har missförstått vad som ska göras ska få veta det av sina kollegor. Inga knutna nävar bakom ryggen, gnissel med tänderna eller politiska spel. Utan rakt och tydligt hänvisar man till tagna beslut och undrar varför personen inte följer dem. Det är en förutsättning för att alla ska dra åt samma håll.

Målfokus innebär att alla vill och strävar mot samma mål. Att gruppens och företagets bästa går före personliga intressen. Och för att komma dit gäller det att bygga en stabil pyramid, byggsten för byggsten. För att lyckas krävs det att ni lägger tid och energi på att utveckla ert samarbete. Och att alla medarbetare har en god vilja och strävar efter hitta gemensamma lösningar istället för att vinna politiska stridigheter och vinna personliga fördelar. Sådana beteenden ska aldrig löna sig. För att avvärja sådana måste samarbetet vila på en gemensam och sund värdegrund.

I nästa del av utbildningsserien ska du få lära dig mer om hur du kan bli framgångsrik i din kommunikation.