Business Inspiration | Del 4 – Frigör kraften med värdebaserat ledarskap
1150
post-template-default,single,single-post,postid-1150,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

05 mar Del 4 – Frigör kraften med värdebaserat ledarskap

Här kommer fjärde delen i vår utbildningsserie om värdebaserat ledarskap baserad på vår bok Frigör kraften med värdebaserat ledarskap. På vår hemsida kan du beställa boken.

Utveckla effektiva team

Forskning visar att effektiva team får dubbelt så mycket uträttat som andra grupper. Produktiviteten ökar inte för att man springer snabbare och arbetar fler timmar. Nej, effektiviteten är en följd av att rätt person gör rätt sak på smartaste sätt och att samarbetet fungerar smidigt. Problemet är att många grupper inte utvecklas till vinnande team. Således finns det en stor inneboende potential i många arbetsgrupper

Med kunskap och målmedvetet arbete kan ni frigöra kraften i er arbetsgrupp. Glädjande nog kommer ni inte bara bli mycket produktivare, utan arbetsglädjen kommer också att öka i takt med att samspelet fungerar bättre. De fem faser som alla grupper går igenom enligt Susan Wheelans modell An Integrative Model of Group Development är:

 1. Tillhörighet och Trygghet
 2. Opposition och Konflikt
 3. Tillit och Struktur
 4. Arbete och Produktivitet
 5. Avslut

Grupputvecklingsprocessen kan symboliseras av ett människoliv. Man föds, växer upp, strukturerar sig inför vuxenlivet och verkar sedan optimalt för att till sist dö. På samma sätt är det med alla grupper. De skapas, utvecklas, samverkar för att nå sitt mål, för att slutligen upplösas. Få grupper lever vidare för alltid.

Först och främst krävs det tid för ett arbetslag att utvecklas, minst fem till åtta månader. Det går snabbast med en liten och homogen grupp, där gruppmedlemmarna sitter på samma fysiska arbetsplats och träffas regelbundet.

Teamet förblir i sin utvecklingsfas även när nya medlemmar tillkommer och andra slutar, så länge majoriteten av grupprepresentanterna finns kvar. Därför är det bäst att starta med en liten arbetsgrupp och ta in nya medarbetare först när gruppen har nått fas fyra, Arbete och Produktivitet. Det är det snabbaste sättet att utveckla en grupp till ett effektivt team, även om det givetvis inte alltid är praktiskt genomförbart.

Alla lagspelarna bidrar till samarbetet och ansvarar för hur väl det utvecklas. Ett problem i en grupp går inte att härleda till en person, utan alla är delaktiga i det som sker. Ett vanligt misstag många gör är att de är tysta och vänder bort blicken när någon bryter mot normerna, inte lever upp till ställda krav eller håller överenskommelser. Eller fryser ut den som faktiskt vågar säga det som andra bara tänker.

För att bli ett vinnande team måste ni ha en sann öppenhet och respekt för varandra. Det måste vara okej att göra fel och inga problem ska lindras genom att ni letar upp en syndabock och skyller allt på den. Alla i gruppen bidrar till ett gott samarbete genom att:

 • Ta ansvar och inte skylla på andra
 • Hjälpa till att tydliggöra mål, roller och uppgifter
 • Uppmuntra en öppen kommunikationsstruktur där alla blir hörda
 •  Påminna varandra om att fokusera på arbetet och på att ha en stödjande
   kommunikation
 •  Lägga tid på och bidra till problemlösning och beslutsfattande
 •  Uppmuntra och bidra till normer som stödjer produktivitet,
   innovationer och frihet att uttrycka sig
 •  Bidra till sammanhållning och samarbete
 •  Samarbeta med andra grupper
 •  Stödja ledarens ansträngningar att nå gruppens mål

Givetvis är ledarens roll helt avgörande för om gruppen lyckas utvecklas till ett effektivt team, eller inte. Och chefsrollen ändras radikalt allt eftersom gruppen utvecklas. Från att vara en trygg person som tydligt och klart pekar ut riktningen till en ledare som backar undan och intar en expertroll och lämnar över så mycket makt som möjligt till gruppmedlemmarna.

När gruppen befinner sig i fas ett, Tillhörighet och Trygghet, råder stor osäkerhet hos alla. Ledaren pratar 80 % av tiden. Och alla nickar och håller med. Många beslut som ni fattar nu kommer ni att få riva upp senare. Eftersom ingen har sagt vad de egentligen tänker och tycker. Gruppmedlemmarna anstränger sig för att vara trevliga och många är tysta. Som ledare handlar allt om att skapa en trygghet och vilja att tillhöra. Du måste vara tydlig och leda arbetet framåt. Avsätt tid för att lära känna varandra och arbeta mycket med att bestämma vilka normer som ska gälla i samarbetet. Dessa är viktiga att ha på plats när gruppen väl går in i nästa fas, Opposition och Konflikt.

När oenigheterna kommer upp till ytan är det viktigt att locket inte läggs på. I sådana fall finns det risk att ni förblir ett ineffektivt team för alltid. Se konflikterna som ett gott tecken på att tilliten är större, även om du som ledare är den som kommer att utmanas allra mest. Nu är gruppmedlemmarna mer engagerade. De vill vara med och bidra, vara självbestämmande och bli av med sitt beroende till ledaren. Som ledare är det dags att kliva tillbaka, och inta en mer coachande roll. Ge mer makt till övriga. Men se till att alla diskussioner är arbetsrelaterade. Diskutera sakfrågorna och ha konstruktiva dialoger. De arbetsrelaterade spörsmålen får inte övergå till personangrepp. Forstätt att diskutera normerna. Den viktigaste frågan är att bestämma och förankra gruppens mål. Vart de gemensamma ansträngningarna ska leda till.

När ni väl är igenom denna frustrerande fas märks det skillnad i gruppen. Arbetsglädjen är större, samarbetsvilligheten finns och arbetet börjar flyta på smidigt. Nu är ni på väg att bli så effektiva som det går. I fas tre, Tillit och Struktur, känner gruppmedlemmarna att de duger som de är. Alla har fått säga sitt och blivit hörda och accepterade och tilliten är stor. Nu är det dags att organisera den delen av strukturen som inte är på plats. Se till att rätt person gör rätt sak. Och att ni har effektiva arbetsmetoder och rutiner. Ledarrollen är nu mer en konsultroll. Du kan ge bort ännu mer makt och din främsta uppgift är att peka på de områden som gruppen behöver arbeta med för att bli mer produktiv.

När strukturen är på plats är ni ett effektivt team. Ni är nu i fas fyra, Arbete och Produktivitet. Som ledare är din uppgift att leta efter tecken på regression och fortsätta att utveckla gruppen. Idag lever vi i en ständig förändring och för att behålla den position ni nått går det inte att luta sig tillbaka. Ni behöver hela tiden vässa er förmåga för att prestera på topp. Några verktyg är att:

 

 • Använda er av feedback för att utvecklas som individer och som grupp
 • Utvärdera ert arbete (vad har vi gjort bra och vad kan vi göra bättre)
 • Ta hand om alla idéer och innovationer
 • Avsätta tid för att omformulera problem och mål och lägga tid på att hitta lösningar och framkomliga vägar

 

I nästa del av utbildningsserien ska du få lära dig mer om hur ni fattar kloka beslut som alla står bakom.